top_border_box

Účtovníctvo a mzdy

Druhy služieb

Klient si môže vybrať, či chce vedenie účtovníctva úplne prenechať na nás alebo či uprednostňuje samostatné vedenie účtovnej agendy a potrebuje len supervízovanie účtovníctva alebo poradenstvo.

Komplet účtovníctvo – ide o komplexné vedenie účtovníctva, kedy jedinou úlohou klienta je odovzdať potrebné doklady k spracovaniu účtovníctva. Túto službu zabezpečujeme aj on-line, čo znamená, že klient má prístup do účtovného systému a má tak k dispozícii aktuálny stav a prehľad o výsledkoch hospodárenia.

On-line účtovníctvo – pri tejto forme má klient možnosť ušetriť cca. 40% nákladov na vedenie účtovníctva tým, že doklady do systému nahadzuje klient a my zabezpečujeme kontrolu, zaúčtovanie nahodených dokladov a spracovanie účtovníctva do finálnej podoby pre výkazníctvo.

Poradenstvo – tento typ služby je výhodný pre klientov, ktorí si vedú účtovnú agendu samostatne a potrebujú pravidelné poradenstvo napríklad pri začiatkoch podnikania, pri zmene legislatívy, likvidácii, zlúčení spoločnosti a pod.

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie účtovných kníh:      

 • peňažný denník   
 • kniha pohľadávok a   záväzkov
 • kniha sociálneho   fondu
 • pomocné knihy (inventárna   karta dlhodobého majetku, krátkodobého majetku a finančného   majetku)

Vypracovanie účtovnej závierky:        

 • výkaz o príjmoch a   výdavkoch
 • výkaz o majetku a   záväzkoch
 • vypracovanie mesačných   finančných výkazov
 • vypracovanie daňového   priznania, výpisu daňového priznania pre Sociálnu poisťovňu   

Podvojné účtovníctvo

Prehľad základných služieb podvojného účtovníctva:

 • Účtovanie prijatých a vydaných faktúr, záväzkov a pohľadávok
 • Účtovanie o majetku
 • Spracovanie banky a hotovostnej pokladne
 • Spracovanie miezd
 • Spracovanie daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty, vrátane podkladov a súhrnných výkazov
 • Spracovanie daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb, finančných výkazov (Súvaha, Výkaz Ziskov a Strát, Výkaz Cash Flow) a poznámky k finančným výkazom
 • Zastupovanie klienta v styku s Daňovým úradom a zdravotnými poisťovňami
 • Online daňové a účtovné poradenstvo

Mzdová agenda

Prehľad základných služieb spracovania miezd:

 • Výpočet príslušných miezd a odvodov
 • Príprava podkladov na úhradu odvodov do príslušných poisťovní
 • Zasielanie mesačných výkazov do poisťovní
 • Zasielanie štvrťročných a ročných prehľadov o odvedených preddavkoch
 • Ročné zúčtovania dane z príjmov fyzických osôb
 • Spracovanie cestovných príkazov (vyúčtovania zamestnancov)
 • Online mzdové poradenstvo

Cenník služieb

Každý klient je veľmi individuálny a preto sú cenové ponuky vypracovávané na základe konzultácie a podkladov. V prípade záujmu o vypracovanie presnej cenovej ponuky nás prosím neváhajte kontaktovať . Klientom ponúkame možnosť výberu ocenenia služieb.

Podľa počtu položiek – cena za vedenie účtovníctva sa vypočíta na základe dohodnutej jednotkovej ceny za položku a podľa počtu položiek v účtovnom denníku za daný mesiac. V cene za jednotku nie sú zahrnuté dodatočné služby ako napríklad konzultácie, mzdy – odhlasovanie a prihlasovanie zamestnancov, daňové priznania, atď. Znamená to, že na každý úkon existuje jednotková cena a celková cena potom vychádza z počtu vykonaných úkonov za mesiac a počtu položiek v účtovnom denníku.

Paušálne – je dohodnutá paušálna cena, kedy klient platí rovnakú sumu za účtovníctvo každý mesiac a v tomto balíku sú zahrnuté všetky služby za kompletné vedenie účtovníctva, vrátane konzultácií, spracovania miezd, zastupovanie klienta pred úradmi, spracovanie daňových priznaní, atď.

Cenník služieb podľa jednotlivých položiek otvoríte kliknutím sem
Paušálny cenník služieb otvoríte kliknutím sem

Bot_border_box
top_border_box

Daňový kalendár

10.1.2017

Splatnosť poistného na sociálne a zdravotné poistenie pre SZČO

25.1.2017

Priznanie k dani z pridanej hodnoty, Kontrolný výkaz k DPH,  Súhrnný výkaz, (mesační plátci za december 2016, štvrťroční plátci za 4Q 2016)

31.1.2017

Preddavky na daň z motorových vozidiel (mesační plátci za január 2017)

31.1.2017

Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti (za január 2017)

31.1.2017

Preddavky na daň z príjmu (mesační plátci za január 2017)

+421-948 997 016

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 13643/B | AccoFin Consulting s.r.o., 2013RKWEB - tvorba web stránok