top_border_box

Novela zákona o DPH - s účinnosťou k 1. októbru 2012

Zákon o DPH (výber):

1. povinnosť zložiť zábezpeku na DPH rizikovými osobami pri registrácii DPH

Žiadateľ o registráciu na DPH bude s účinnosťou od 1.10.2012 povinný zložiť zábezpeku na daň buď formou:

a) zloženia finančných prostriedkov na účet daňového úradu alebo

b) bankovou zárukou bez výhrad na 12 mesiacov v prospech daňového úradu vo výške zábezpeky,   a to v nasledovných prípadoch:

  • ide o osobu, ktorá ešte reálne v čase podania žiadosti nepodniká, ale sa len na podnikanie pripravuje (t.j. SPV);

  • ide od FO, ktorá bola konateľom alebo spoločníkom PO, ktorá má alebo mala ku dňu svojho zániku nedoplatky na DPH 1000,-€ a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom bola táto FO konateľom alebo spoločníkom danej PO a ku dňu podania žiadosti o registráciu neboli uhradené alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu (viď bod 2. nižšie);

  • ide o osobu, ktorej konateľ alebo spoločník je FO, ktorá má nedoplatky na DPH 1000,-€ a viac, ktoré neboli zaplatené alebo ktorej bola zrušená registrácia podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu;

  • ide o osobu, ktorej konateľ alebo spoločník je FO alebo PO, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom inej PO, ktorá má alebo mala ku dňu svojho zániku nedoplatky na DPH 1000,-€ a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom bola táto FO alebo PO konateľom alebo spoločníkom danej PO a ku dňu podania žiadosti o registráciu neboli uhradené alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu.

Výšku zábezpeky určí daňový úrad rozhodnutím a je najmenej 1000,- € a najviac 500.000,-€, pričom pri určení výšky sa má prihliadať na riziko vzniku nedoplatku zdaniteľnej osoby. Povinnosť zložiť zábezpeku bude do 8 dní od doručenia rozhodnutia DÚ. Proti rozhodnutiu je možné sa odvolať, odvolanie však nemá odkladný účinok.

Daňová správa s Ministerstvom financií má vypracovať podrobné kritériá, na základe ktorých bude správca určovať výšku zábezpeky. Zábezpeku vo výške dolnej hranice určí správca dane vtedy, ak napr. pôjde o novozaložený subjekt, ktorý nemá resp. nemal nedoplatky na DPH a nie sú žiadne pochybnosti o tom, že v budúcnosti bude vykonávať zdaniteľnú činnosť. Hornú hranicu zábezpeky využije správca dane vtedy, keď bude mať odôvodnené obavy, že registrácia na DPH bude zneužitá na získanie neoprávnenej výhody – napr. keď žiadateľ participoval alebo participuje na nedoplatkoch na DPH približne vo výške hornej hranice, t. j. ak dlžná suma na DPH je alebo bola 500 000 eur a viac.

Ak pôjde o žiadateľa, ktorý je povinný sa registrovať na DPH a zábezpeku nezloží, DÚ ju bude od neho vymáhať. Ak pôjde o dobrovoľného žiadateľa o registráciu (SPV) a tento zábezpeku nezloží, takéhoto žiadateľa DÚ nezaregistruje.

Zábezpeka sa použije na úhradu prípadného nedoplatku na DPH, ktorý vznikol po registrácii, o čom vydá DÚ rozhodnutie. Ak zábezpeka nebude takto použitá v lehote 12 mesiacov od jej zloženia, DÚ ju vráti do 30 dní od uplynutia danej lehoty.

Platiteľ nebude mať nárok na žiadne úroky zo zloženej zábezpeky!

2. Zrušenie registrácie DPH ex offo a zo zákona

Dôvody pre zrušenie registrácie pre DPH ex offo sú nasledovné:

  • ak platiteľ DPH opakovane (2x) v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie

  • opakovane (2x) v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť

  • opakovane (2x) nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani prevádzkarne

  • opakovane (2x) porušuje povinnosti pri daňovej kontrole

Finančné riaditeľstvo SR vypracuje podrobnú metodiku na uplatňovanie tohto ustanovenia, aby nebolo daňovými úradmi uplatňované mechanicky.

Právnické osoby, ktoré majú zaniknúť bez likvidácie, sú povinné oznámiť túto skutočnosť DÚ ešte pred zánikom. Správca dane nevydá v tokom prípade rozhodnutie o zrušení registrácie, ale právnická osoba prestane byť platiteľom dane zo zákona dňom jej zániku. Osvedčenie o registrácii je povinná odovzdať DÚ do 10 dní od zániku.

Bot_border_box
top_border_box

Daňový kalendár

10.1.2017

Splatnosť poistného na sociálne a zdravotné poistenie pre SZČO

25.1.2017

Priznanie k dani z pridanej hodnoty, Kontrolný výkaz k DPH,  Súhrnný výkaz, (mesační plátci za december 2016, štvrťroční plátci za 4Q 2016)

31.1.2017

Preddavky na daň z motorových vozidiel (mesační plátci za január 2017)

31.1.2017

Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti (za január 2017)

31.1.2017

Preddavky na daň z príjmu (mesační plátci za január 2017)

+421-948 997 016

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 13643/B | AccoFin Consulting s.r.o., 2013 RKWEB - tvorba web stránok