top_border_box

Novela Obchodného zákonníka - s účinnosťou k 1. októbru 2012

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť len osoba, ktorá nemá nedoplatky na daniach. Subjekt, ktorý má daňové nedoplatky vyššie ako 170,- EUR, nemôže založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Povinnou prílohou návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra bude v tomto prípade vždy aj súhlas správcu dane (lehota na vydanie súhlasu nie je stanovená žiadna. Správcom dane, ktorý má daný súhlas vydať sú daňový aj colný úrad!      

2. Prevod a rozdelenie väčšinového obchodného podielu v s.r.o. len s predchádzajúcim súhlasom správcu dane.

Väčšinový podiel v s.r.o. (obchodný podiel, ktorému prislúcha minimálne 50% všetkých hlasov spoločníkov) nebude možné previesť, ak prevodca a/alebo nadobúdateľ majú väčší daňový nedoplatok ako je 170,- EUR.

Návrh na zápis zmeny spoločníka v prípade prevodu väčšinového obchodného podielu bude musieť byť doložený súhlasom správcu dane. Neplatí, ak pôjde k prevodu v rámci zrušenia spoločnosti bez likvidácie v dôsledku zániku účasti spoločníka v spoločnosti.            

Prevod väčšinového podielu nadobudne účinnosť až zápisom do OR!              

Rovnaké platí aj pre rozdelenie väčšinového podielu prevodom.                

Výnimky predstavujú situácie, kedy k prevodu alebo rozdeleniu podielu dôjde v rámci procesu zrušenia spoločnosti bez likvidácie (zlúčenie splynutie, rozdelenie, rozdelenie zlúčením), situácie nadobudnutia vlastného obchodného podielu, ako aj situácie, kedy je spoločníkom alebo nadobúdateľom obchodného podielu zahraničná osoba.                  

Ak spoločnosť nebude mať povinnosť doložiť návrh na zápis zmeny spoločníka súhlasom správcu dane, bude však aj tak povinná doložiť návrh na zápis písomným vyhlásením spoločníka a nadobúdateľa o tom, že nemá takúto povinnosť podľa OBZ.

Bot_border_box
top_border_box

Daňový kalendár

10.1.2017

Splatnosť poistného na sociálne a zdravotné poistenie pre SZČO

25.1.2017

Priznanie k dani z pridanej hodnoty, Kontrolný výkaz k DPH,  Súhrnný výkaz, (mesační plátci za december 2016, štvrťroční plátci za 4Q 2016)

31.1.2017

Preddavky na daň z motorových vozidiel (mesační plátci za január 2017)

31.1.2017

Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti (za január 2017)

31.1.2017

Preddavky na daň z príjmu (mesační plátci za január 2017)

+421-948 997 016

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 13643/B | AccoFin Consulting s.r.o., 2013 RKWEB - tvorba web stránok