top_border_box

Orientačný cenník služieb

Balík služieb Obsah balíka Cena v Eur bez DPH
Vedenie účtovníctva
 • Zaúčtovanie prijatých a vydaných faktúr
 • Spracovanie banky / mesiac 
 • Spracovanie pokladne / mesiac
0,83 Eur / položku
 • Online poradenstvo 
 • Zastupovanie klienta pri daňovej kontrole a kontrole sociálnej a zdravotnej poisťovne
16,60 Eur / hodinu
Personalistika
 • Mzdy / zamestnanca / mesiac (vrátane odvodov do príslušných poisťovní, zasielanie mesačných výkazov, štvrťročných a ročných prehľadov o odvedených preddavkoch a ročné zúčtovania dane z príjmu)
16,60 Eur / Zamestnanca
 • Cestovné príkazy (vyúčtovania zamestnancov)
0,83 Eur / účtovnú položku
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty a k dani z príjmov PO
 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty 
 • Podklady k dani z pridanej hodnoty
 • Súhrnné výkazy
49,79 Eur / ks
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO 
 • Finančné výkazy (Súvaha, Výkaz Ziskov a Strát) 
 • Poznámky k finančným výkazom
6% z ročnej fakturovanej sumy s DPH
Reporting
 • Súvaha Výkaz Ziskov a Strát 
 • Cash Flow Sledovanie majetku
 • Manažérsky reporting 
 • Sledovanie režijných nákladov 
 • Dohadné položky
398,33 Eur / mesiac

Poznámka:
Uvedené ceny sú len orientačné. Každý klient je veľmi individuálny, preto je potrebné vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky na základe poskytnutých informácií o spoločnosti a požadovaných služieb. Cenník je vypracovaný formou počtu položiek v účtovnom denníku.

Bot_border_box
top_border_box

Daňový kalendár

10.1.2017

Splatnosť poistného na sociálne a zdravotné poistenie pre SZČO

25.1.2017

Priznanie k dani z pridanej hodnoty, Kontrolný výkaz k DPH,  Súhrnný výkaz, (mesační plátci za december 2016, štvrťroční plátci za 4Q 2016)

31.1.2017

Preddavky na daň z motorových vozidiel (mesační plátci za január 2017)

31.1.2017

Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti (za január 2017)

31.1.2017

Preddavky na daň z príjmu (mesační plátci za január 2017)

+421-948 997 016

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 13643/B | AccoFin Consulting s.r.o., 2013 RKWEB - tvorba web stránok