top_border_box

Časté otazky

Čo je výhodnejšie - založenie živnosti alebo založenie s.r.o-čky?

Obe formy podnikania majú svoje výhody aj nevýhody. Najväčšou nevýhodou pri založení živnosti je, že živnostník ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom, no pri založení s.r.o.-čky majiteľ ručí len do výšky nesplateného vkladu.
Naopak výhodou pri tejto forme podnikania sú počiatočné nízke náklady spojené so založením živnosti a prípadné nižšie náklady spojené s vedením jednoduchého účtovníctva.

Kedy musím viesť jednoduché a kedy podvojné účtovníctvo?

V zmysle paragrafu 37, Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, účtujú podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, v sústave jednoduchého účtovníctva . Podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, môžu účtovať namiesto v sústave jednoduchého účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva, pokiaľ v nej budú účtovať po celé účtovné obdobie. Fyzická osoba - podnikateľ zapísaná v obchodnom registri je v zmysle § 36 Obchodného zákonníka povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Musím platiť odvody ak si založím s.r.o-čku?

Odvody musíte platiť v prípade, že niekoho zamestnávate. Ak ste jediným spoločníkom a konateľom vo firme, nemusíte sa zamestnať a platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. To je napríklad výhoda oproti živnosti, kedy musíte platiť odvody do poisťovne po registrácii.Môžete sa rozhodnúť, že budete aj zamestnancom, prípadne budete poberať odmenu za výkon funkcie, no v takomto prípade už ste povinný platiť odvody do príslušných poisťovní.

Bot_border_box
top_border_box

Daňový kalendár

10.1.2017

Splatnosť poistného na sociálne a zdravotné poistenie pre SZČO

25.1.2017

Priznanie k dani z pridanej hodnoty, Kontrolný výkaz k DPH,  Súhrnný výkaz, (mesační plátci za december 2016, štvrťroční plátci za 4Q 2016)

31.1.2017

Preddavky na daň z motorových vozidiel (mesační plátci za január 2017)

31.1.2017

Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti (za január 2017)

31.1.2017

Preddavky na daň z príjmu (mesační plátci za január 2017)

+421-948 997 016

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 13643/B | AccoFin Consulting s.r.o., 2013 RKWEB - tvorba web stránok